חגי שלזינגר

חגי שלזינגר

נושא עבודת הדוקטורט: ריכוזיות, ביזור והפרטה של שירותי דת: בין הביזור ההלכתי לצנטרליזם המשפטי.