כללים לגבי מבנה הדוקטורט

כללים לגבי מבנה הדוקטורט: דוקטורט מונוגרפיה ודוקטורט אסופת  מאמרים

 

מתכונת עבודת הדוקטור

עבודת דוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות. הבחירה בין החלופות נתונה בידי התלמיד, וטעונה אישור המנחה והוועדה המלווה. החלופות האפשריות:

א) דוקטורט מונוגרפיה – חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים;

ב) דוקטורט אסופת פרקים – חיבור המורכב מלפחות שלושה מאמרים או פרקים, בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שבכל אחד מהם התלמיד הוא החוקר והמחבר העיקרי, בהדרכת מנחה/מנחים, לפי הכללים שמפורטים להלן ("אסופה").

(1) עבודת דוקטור במתכונת של אסופה תכלול מאמרים מחקריים וכן פרקי מבוא וסיכום לעבודה כולה, שבהם תוצג העבודה כמכלול שלם.

(2) מאמר באסופה הוא חיבור מדעי העומד בפני עצמו והינו בהיקף ובאיכות של מאמר בכתב עת מדעי בתחום הרלוונטי.

(3) ניתן לכלול כפרק באסופה מאמרים מהסוגים שלהלן:

(א) חיבור שהתפרסם או התקבל לפרסום כמאמר בכתב עת אקדמי שיש בו שיפוט מדעי; המאמר יוצג באסופה כנוסחו של המאמר שהתקבל לפרסום;

(ב) חיבור שהוגש לכתב עת לפרסום כמאמר ובמועד הגשת הדוקטורט המאמר טרם התקבל לפרסום;

(ג) חיבור שטרם הוגש לכתב עת ושהמנחה והוועדה המלווה אישרו שהוא כתוב במתכונת של מאמר.

(4) סייגים לעניין חיבורים שניתן לכלול כפרקים באסופה:

(א) באסופה ייכללו רק מאמרים שנכתבו בהנחיית המנחה (או בהנחיית חוקר/ת אחר/ת באוניברסיטה העברית) לאחר תחילת לימודי הדוקטורט;

(ב) באסופה ייכללו חיבורים שהם במעמד של מאמר (Article); הכללת חיבורים אחרים (בין היתר: book review, review article, letter, case report, commentary) טעונה אישור הוועדה המלווה.

(ג) באסופה ייכללו רק מאמרים שבהם התלמיד הוא החוקר והמחבר העיקרי והראשון ברשימת המחברים (או ששמו של התלמיד מופיע ברשימת המחברים באופן שמבטא לפי המקובל בתחום את מעמדו של התלמיד כמחבר העיקרי). למרות האמור, ניתן לכלול באסופה גם מאמר אחד בלבד שבין מחבריו שני תלמידים בעלי תרומה מובחנת (אך לא יותר משניים), ששניהם החוקרים והמחברים העיקריים של המאמר.

(5) בצמוד לכל מאמר יצוינו הפרטים הבאים:

 (ב) מעמדו של כל מאמר (האם התקבל לפרסום, תוך ציון כתב העת, או הוגש לשיפוט וטרם התקבל (ללא ציון כתב העת) או עדיין לא נשלח לפרסום);

(ג) באשר לכל מאמר באסופה יובא פירוט בדבר חלקו של התלמיד במחקר ובכתיבה של המאמר וחלקם של המחברים האחרים של כל מאמר, לרבות המנחה, במחקר ובכתיבה.

(6) יחידה אקדמית (פקולטה או בית-ספר עצמאי) רשאית לקבוע הסדרים מיוחדים לעניין הגשת עבודות דוקטורט במתכונת של אסופת פרקים, באשר לכלל התחומים ביחידה או באשר לתחומים מסוימים. ההסדר המיוחד טעון את אישור יו"ר הרשות לתלמידי מחקר ויפורסם באתר היחידה האקדמית ובאתר הרשות לתלמידי מחקר.

(7) במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, רשאי/ת יו"ר הרשות לתלמידי מחקר לאשר בקשה של התלמיד ושל המנחה, שאושרה על-ידי הוועדה המלווה, לחריגה מן ההסדרים שנקבעו לעניין אסופה, אם יש לכך הצדקה אקדמית.