הנחיות לעמיתי חשין

"עמיתי חשין": תכנית הדוקטורנטיות/ים המצטיינות/ים למשפטים באוניברסיטה העברית

 תיאור כללי של התכנית

 1. תכנית עמיתי חשין מיועדת לתלמידות/י מחקר מצטיינות/ים למשפטים באוניברסיטה העברית המבקשות/ים להקדיש את מלוא זמנן/ם ומרצן/ם לפעילות מחקרית. בתכנית רשאים להשתתף תלמידים הרשומים כתלמידי מחקר (תלמידים לתואר דוקטור) למשפטים באוניברסיטה העברית במסלול הרגיל או במסלול הישיר. כמפורט בהמשך, רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית גם מי שאינם רשומים עדיין כתלמידי מחקר, אך עומדים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים.

 2. המשתתפים בתכנית יכהנו כעמיתי מחקר בפקולטה למשפטים במשך שלוש שנים. בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, עמיתי המחקר יהיו זכאים למלגת מחיה בתקופת כהונתם כעמיתי מחקר. סכום המלגה החודשי הוא בערך 7000 ₪ (הסכום המדויק תלוי בשלב הלימודים; תלמידים במסלול הישיר הם בשלב הראשון במעמד תלמידי מוסמך ולכן זכאותם למלגה מלאה מותנית באישור רשויות האוניברסיטה. אם לא יתקבל אישור כזה, הם יזכו בשלב זה למלגה המקסימלית המותרת לתלמידי מוסמך). עמיתי המחקר יהיו זכאים גם לשטח עבודה משרדי בפקולטה למשפטים.
   
 3. עמיתי המחקר ישולבו בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה (פורומים). עמיתי המחקר יקדישו את מלוא הזמן לעבודת המחקר (למעט אפשרות של הוראה עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים), כמפורט בהמשך. המשך קבלת מלגת המחיה מותנה בהתקדמות מספקת בעבודת הדוקטור, כמפורט בהמשך.

 

תנאי התכנית

 1. בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, עמיתי המחקר יהיו זכאים למלגת מחיה, מלגות מחקר ונסיכות לכנסים ושטח עבודה בתקופת כהונתם כעמיתי חשין.
   
 2. עמיתי חשין ישולבו בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה (פורומים) בתחום הקשור לעבודת הדוקטורט שלהם; סדנאות שפעילים בהם חברי הסגל, מומחים מחוץ לאוניברסיטה ותלמידים לתארים מתקדמים. ההשתלבות בפעילות הפורום תכלול השתתפות במפגשים מדעיים שמקיים הפורום, הצגת עבודת מחקר בפני חברי הפורום ומפגשים שוטפים עם חברי הפורום ועם חוקרים מישראל ומהעולם המתארחים בפעילויות הפורום. במקרים שבהם הפורום מנהל פרויקט מחקר מיוחד, ישתדלו חברי הפורום הנוגע בדבר לשלב את עמיתי חשין באופן שיתרום לעבודת המחקר שלהם. אתר האינטרנט של הפקולטה כולל מדור מיוחד שמציג בקצרה את עמיתי חשין.
   
 3. עמיתי המחקר יקדישו את מלוא זמנם לעבודת המחקר, למעט אפשרות של הוראה של עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית וכן פעילות אקדמית במסגרת הפורום שבו הם פעילים. המלגה אינה מיועדת לתלמידים אשר עובדים במקביל ללימודים מחוץ לאוניברסיטה.
   
 4. ככלל, המשתתפים בתכנית נדרשים להגיש לרשות לתלמידי מחקר הצעת מחקר, שאושרה בידי המנחה שלהם, בתוך שנה מתחילת כהונתם בתכנית (לכל המאוחר). ככלל, עמיתי המחקר יידרשו לסיים את כתיבת הדוקטורט בתוך שלוש שנים מיום קבלתם לתכנית; ואם התקבלו לתכנית קודם שאושרה תכנית המחקר שלהם לדוקטורט, בתוך ארבע שנים מיום קבלתם לתכנית. במקרים מיוחדים, הוועדה תהיה רשאית להאריך את תקופת המלגה בשנה נוספת (רביעית).
   
 5. הוועדה ללימודים מתקדמים (להלן: "הוועדה") רשאית להמליץ לדיקן הפקולטה לאשר לעמית חשין לשהות באחת האוניברסיטאות המובילות בחו"ל לצורכי לימודים או מחקר במהלך כהונתו כעמית מחקר בפקולטה ואף לסייע לו במימון השהות בחו"ל.
   
 6. ככלל, ההשתתפות בתכנית תהיה לתקופה רצופה של שלוש שנים. תלמידים רשאים לבקש מן הוועדה הפסקה בהשתתפותם בתכנית לתקופה שלא תעלה על שנה, תוך פירוט הנימוקים לכך.
   
 7. עמיתי המחקר יידרשו להודיע לוועדה על מלגות ופרסים אחרים שקיבלו בתקופה של מלגת המחיה. מלגות אוניברסיטאיות יקוזזו במלואן מסכום מלגת המחיה (כלומר ייחשבו כחלק ממלגת "עמיתי חשין" לכל דבר ועניין). מלגות חיצוניות יקוזזו באופן חלקי, בשיעור שתקבע הוועדה (בדרך כלל מחצית מהסכום). עמיתי חשין יידרשו לעשות מאמץ לזכות במלגות תחרותיות הן בתוך האוניברסיטה והן מחוצה לה, ובפרט יגישו מועמדות לכל מלגה אוניברסיטאית אם יתבקשו לכך על ידי הוועדה.
   
 8. עמיתי המחקר יגישו בכל שנה עד ל-15 ביוני (או עד למועד אחר שייקבע בידי הוועדה) דיווח לוועדה, ובו פירוט ההתקדמות שלהם במחקר במהלך השנה, וכן תיאור מפורט של פעילותם במהלך השנה, מקורות הכנסה נוספים (אם היו כאלה) ותכנית פעילות לשנה הבאה, וכן מכתב מאת המנחה, ובו פירוט של התקדמות המחקר.
   
 9. ההשתתפות בתכנית תסתיים, אף אם טרם חלפו שלוש שנים של השתתפות בתכנית, בסוף שנת הלימודים (דהיינו, ב-30 בספטמבר) שבה הגיש עמית המחקר את העבודה לתואר דוקטור לרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.
   
 10. הוועדה תהיה רשאית להורות על הפסקת השתתפותו של עמית מחקר בתכנית אם התברר לה כי עמית המחקר הפסיק את לימודיו, לא התקדם במידה מספקת בעבודת המחקר או הפר את התחייבותו להימנע מעיסוקים נוספים ולהקדיש את מלוא זמנו לעבודת המחקר. הוועדה תהיה רשאית להורות לעמית המחקר להשיב לפקולטה את הכספים ששולמו לו במהלך אותה שנה. הוועדה תהיה רשאית להפעיל את סמכותה זו רק לאחר שהתייעצה עם המדריך של עמית המחקר או עם רכז הפורום הנוגע בדבר ולאחר שנתנה לתלמיד הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו.

 

תנאי הקבלה לתכנית

 1. בחירת עמיתי המחקר תיעשה בכל שנה על ידי הוועדה ללימודים מתקדמים.
   
 2. ההחלטה על קבלת תלמידים לתכנית תבוסס על הערכת הצטיינות אקדמית ופוטנציאל מחקרי בולט.
   
 3. קבלת מועמדים חדשים לתכנית:
  1. רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית תלמידים הרשומים כתלמידי מחקר (תלמידים לתואר דוקטור) במסלול הרגיל או במסלול הישיר בפקולטה למשפטים.
  2. רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית גם מי שאינם רשומים עדיין כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים, אך עומדים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים.
  3. תלמידים שהתקבלו לתכנית יוכלו להתחיל לכהן כעמיתי חשין רק לאחר שנרשמו כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים; תלמידים יוכלו להמשיך לכהן במעמד זה רק כל עוד הם רשומים כתלמידי מחקר כאמור.
    
 4. הבקשה להתקבל לתכנית תוגש לרכז/ת לימודי הדוקטורט בפקולטה.
   
 5. ככלל, תחילת ההשתתפות בתכנית תהיה ביום 1 באוקטובר של השנה שבה התקבלו המועמדים לתכנית.
   
 6. יש להגיש את הבקשה להתקבל לתכנית עד ליום 15 בינואר של השנה הקודמת לזו שבה תתחיל הכהונה בתכנית (או במועד אחר שתפרסם הוועדה). כחודש לאחר מכן, תודיע הוועדה למגישי הבקשות אם התקבלו לתכנית. במקרים חריגים הנוגעים למועמדים מצטיינים במיוחד, רשאית הוועדה לבחון בקשות שהוגשו לאחר המועד האמור.
   
 7. תלמידים יתקבלו לתכנית למשך שלוש שנים, ובלבד שהוועדה אישרה את בקשתם להמשך ההשתתפות מדי שנה, כמפורט להלן. במקרים מיוחדים, תהיה הוועדה רשאית להאריך את תקופת ההשתתפות בתכנית בשנה נוספת (רביעית).
   
 8. בקשה לאישור המשך ההשתתפות בתכנית:
  1. בתום כל שנה להשתתפות בתכנית, רשאים עמיתי חשין לבקש מן הוועדה לאשר את המשך השתתפותם בשנה נוספת, עד לתקופה מצטברת של שלוש שנות השתתפות בתכנית (או ארבע, כאמור לעיל). בקשה לאישור המשך ההשתתפות תוגש עד ליום 15 ביוני של השנה שבה מסתיימת שנת ההשתתפות בתכנית (או עד למועד אחר שתפרסם הוועדה).
  2. הבקשה לאישור המשך ההשתתפות תכלול דיווח ובו פירוט ההתקדמות של עמית/ת חשין במחקר במהלך השנה, וכן תיאור מפורט של הפעילות במהלך השנה, מקורות הכנסה נוספים (אם היו כאלה) ותכניות לשנה הבאה. לבקשה יצורף גם מכתב מאת המנחה, ובו פירוט של התקדמות המחקר.
  3. הוועדה תאשר את המשך ההשתתפות בתכנית בשנה נוספת בהתאם להערכה של מידת ההתקדמות במחקר ולהערכת מכלול הפעילות של עמית/ת המחקר.
    

עמיתי חשין הנוכחיים