נוהל קבלה

נוהל קבלה ללימודי תואר "דוקטור למשפטים" (Ph.D)

נכון ליום 24.2.21

 

נוהל זה חל בנוסף לתקנון הפקולטה ללימודי תואר שלישי ולתקנון האוניברסיטאי ללימודי תואר שלישי.

  1. המעוניינים בקבלה ללימודי תואר שלישי בפקולטה יפנו בשלב הראשון לרשות לתלמידי מחקר (להלן, "הרשות"). מידע מלא על הנדרש, כולל טפסים ומסמכים שעל המעוניינ.ת לצרף, זמינים באתר הרשות http://www.research-students.huji.ac.il דרך הלינק "דוקטורט מא' ועד ת'". מידע זה גם מציין את המועד האחרון להגשת הבקשות, פעמיים בשנה. הבקשות נדונות עם קבלתן, אך מומלץ ביותר להקדים את הגשת המועמדות לרשות (המועדים האחרונים להגשה ברשות הם  1.7, למועמדים המבקשים להתחיל לימודיהם בסמסטר א' של השנה שלאחר מכן, וה- 1.1 בכל שנה, למועמדים המבקשים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב').
  2. המועמדים ימסרו העתקי כל המסמכים לידי רכז.ת לימודי הדוקטורט, לרבות הצהרת הכוונות המחקרית.
  3. החלטות בדבר קבלה ודחייה יתקבלו בידי הוועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה למשפטים. החלטה על קבלה או דחייה לשלב א' בדוקטורט תודע למועמד בידי הרשות (לקבלה במעמד של משלים למחקר, או לשלב המוסמך המחקרי, ראו להלן).
  4. בידי הוועדה גם להחליט על קבלה על-תנאי, בהתאם לאמור בתקנון האוניברסיטאי.         
  5. הוראות מיוחדות לענין קבלת מועמד.ת במעמד של משלימ.ה למחקר או משלים תיזה במסגרת התואר השני:
    1. מועמד.ת הרואה עצמו.ה מתאים.ה למעמד של משלימ.ה למחקר י.תפנה ישירות לרכז.ת הדוקטורט של הפקולטה. 
    2. בידי הוועדה ללימודים מתקדמים להחליט על קבלת מועמד.ת במעמד של משלימ.ה למחקר או משלים.ת תיזה במסגרת התואר השני. הודעה על קבלת החלטה כאמור תימסר.
  6. משלימ.ה למחקר שהשלים.ה את דרישות המסלול לנדרש בתקנון הפקולטה, י.תפנה לרשות לתלמידי מחקר בהתאם להליך המפורט בסעיפים 1-2 לעיל.